modern interior design

Creating Style

Algemene Voorwaarden


1. TOEPASSING VAN VOORWAARDEN
1.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de levering van de aangeschafte goederen (Producten) verzorgd door TV in a Card gaat volgens de Algemene Voorwaarden (Voorwaarden). Deze Voorwaarden gelden naast de overige overeengekomen voorwaarden.

1.2 Geen voorwaarden onderschreven op, geleverd bij of bijgevoegd bij de bestelbon, orderbevestiging, specificatie of ander document geleverd aan de Klant zal onderdeel zijn van deze Voorwaarden volgend uit de referentie naar dat document in deze Voorwaarden.

1.3 De Klant erkent dat het zich niet zal beroepen op een uitspraak, belofte of representatie gemaakt of gegeven door of in naam van TV in a Card indien deze niet is uiteengezet in deze Voorwaarden. Niks in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van TV in a Card uitsluiten of limiteren door frauduleuze misrepresentatie.

1.4 Iedere order of aanvaarding van een offerte voor Producten door de Klant van TV in a Card wordt beschouwd als het aanbod van de Klant om het product onder deze voorwaarden te kopen. Alle verwijzingen naar “dagen” impliceren werkdagen.

1.5 Een bestelling is niet geaccepteerd totdat een schriftelijke bevestiging is verzonden of TV in a Card de producten heeft geleverd.

1.6 De Klant draagt er zorg voor dat de inhoud van de bestelling en toepasselijke specificaties volledig en juist zijn.

1.7 Elke schatting wordt gegeven op grond dat er geen overeenkomst tot stand gekomen is totdat TV in a Card een Orderbevestiging levert aan de Klant. Elke schatting is geldig voor een periode van dertig (30) dagen enkel vanaf de datum dat de schatting is gemaakt, op voorwaarde dat TV in a Card deze niet eerder ingetrokken heeft.


2. BESCHRIJVING
2.1 De hoeveelheid en omschrijving van de Producten zal worden vastgesteld in de schatting of Orderbevestiging van TV in a Card.

2.2 Alle voorbeelden, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties en reclame uitgebracht door TV in a Card en eventuele beschrijvingen of illustraties inbegrepen in de catalogus of brochures van TV in a Card zijn uitgebracht of gepubliceerd met als enige doel het geven van een benaderend idee van de Producten in deze beschreven. Deze voorbeelden maken geen deel uit van deze Voorwaarden en dit is geen verkoop door monster.


3. ORDERS
3.1 TV in a Card zal zich commercieel redelijk inzetten om de Producten te leveren overeenkomstig aan de Klantorders.

3.2 Iedere Order zal (a) schriftelijk geschieden, of indien verbaal aangegeven, geconfirmeerd worden in schrift als Order Confirmatie binnen twee (2) dagen; (b) het type en kwantiteit specificeren van de bestelde Producten; en (c) tenzij de partijen overeenkomen dat de Klant de data en locatie mag bepalen zal de Leveringsdatum de verwachte datum bepalen wanneer de Order geleverd zal worden, en de Leveringslocatie de locatie. Als de Leveringsdatum en Leveringslocatie gespecificeerd moeten worden na het plaatsen van een order zal de Klant binnen redelijke termijn hier voorafgaand kennis van geven.

3.3 TV in a Card zal een Ordernummer aan iedere Order geven die gemaakt is van de Klant en deze Ordernummers kenbaar maken aan de Klant. Iedere partij zal het relevante Ordernummer gebruiken in alle hierna komende correspondentie betreffende de Order.

3.4 De Klant mag binnen vijf (5) dagen na het plaatsen van een Order de Order veranderen of annuleren door middel van een schriftelijke notitie aan TV in a Card. Indien de Klant een Order annuleert zal de aansprakelijkheid tot TV in a Card beperkt zijn tot betaling aan TV in a Card van een bedrag gelijk aan 25% van het complete Order bedrag (voor verzendkosten). Indien de Klant de Order verandert voor een reden anders dan een fout of vergissing door TV in a Card, zal TV in a Card de Klant informeren of zij in staat zijn en of zij akkoord gaan met de verandering, en indien zo, wat de impact hiervan zal zijn op Prijs en Leveringsdatum. De Klant zal binnen drie (3) dagen TV in a Card notificeren of hij hiermee akkoord gaat, en indien hij hiermee akkoord gaat, zullen de Prijs en Leveringsdatum aangepast worden door TV in a Card. Totdat TV in a Card deze notificatie ontvangen heeft zullen er geen aanpassingen doorgevoerd worden. Een aanvraag om de kwantiteit aan Producten besteld te verlagen zal niet resulteren in een prijs verlaging behalve indien TV in a Card hiermee schriftelijk akkoord gaat.


4. LEVERING
4.1 Levering van de Producten zal over het algemeen genomen binnen drie (3) dagen voorkomen van de Leveringsdatum en op Leveringslocatie, hier zal akkoord mee worden gegaan tussen de twee partijen. Levering van een Order zal compleet zijn bij aankomst op Leveringslocatie.

4.2 De Klant zal de levering van de Producten binnen vijf (5) dagen ontvangen na kennismaking van TV in a Card dat de Producten gereed zijn voor levering.

4.3 Iedere Order gaat vergezeld van een pakbon van TV in a Card waarop vermeld zijn, het Ordernummer, de datum van de Order, het type en kwantiteit van de Producten in de Order, waaronder de coderingsnummers van de Producten, en, in het geval van een Order in termijnen, het saldo van de nog te leveren Producten.

4.4 Eventuele data gespecificeerd door TV in a Card voor Levering van de Producten zijn bedoeld als schatting en exacte tijd van levering zal niet gemaakt worden. Als er geen data zijn gespecificeerd, geschiedt levering binnen redelijke termijn.

4.5 Onverminderd van de overige bepalingen binnen deze Voorwaarden zal TV in a Card niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade (binnen deze drie voorwaarden vallen, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van omzet, uitputting van goodwill en gelijkaardige verliezen), kosten, schade, betalingen of uitgaven direct of indirect veroorzaakt door een vertraging in de levering van de Producten, noch zal enige vertraging de Klant het recht geven deze Voorwaarden te beëindigen of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging meer dan [180] dagen betreft.

4.6 Indien, voor welke reden dan ook, de Klant nalaat de levering van een van de Producten te accepteren wanneer deze klaar zijn voor de levering, of TV in a Card niet in staat is om de producten op tijd te leveren door het niet door de Klant juist leveren van instructies, documenten, licenties of vergunningen zal (a) het risico van de Producten overgaan op de Klant, (b) de Producten geacht worden als zijnde geleverd, en (c) TV in a Card de producten mag opslaan tot levering, waarna de Klant aansprakelijk is voor alle verwante kosten en uitgaven (inclusief, zonder uitzondering, opslag en verzekering).

4.7 De Klant zal bij de Leveringslocatie, voor zijn kosten, adequaat en geschikt materieel en mankracht verschikken voor het uitladen van de Producten.

4.8 TV in a Card mag de Producten leveren in losse leveringen. Ieder individuele levering zal gefactureerd zijn en betaald in overeenstemming met de bepalingen in deze Voorwaarden.

4.9 Iedere levering zal een aparte overeenkomst betreffen en geen opzegging of beëindiging van een enkele overeenkomst met betrekking tot een levering zal de Klant het recht geven om een andere overeenkomst of levering te ontbinden of te annuleren.


5. NIET-LEVERING
5.1 De kwantiteit aan Producten zoals opgetekend door TV in a Card bij levering of bij de plaats van opslag door TV in a Card of plaats van vervaardiging van TV in a Card zal overtuigend bewijs leveren van de hoeveelheid ontvangen door de Klant bij levering, tenzij de Klant hiervoor sluitend bewijs kan leveren waaruit het tegendeel blijkt.

5.2 TV in a Card zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet leveren van Producten behalve als de Klant schriftelijk notitie geeft aan TV in a Card van niet levering binnen vijf (5) dagen nadat de Producten in normale omstandigheden zouden zijn ontvangen.

5.3 Iedere aansprakelijkheid die TV in a Card zal betreffen door het niet leveren van Producten zal gelimiteerd zijn tot de vervanging van de Producten binnen redelijke termijn of het uitgeven van een credit nota aan de hand van pro rata percentage tegen iedere factuur verhoogd voor zulke Producten.


6. RISICO EN TITEL
6.1 De Producten zijn risico van de Klant vanaf het moment van levering.

6.2 Eigendom van de Producten zal niet overgaan op de Klant totdat TV in a Card in volledigheid (in geld of bankgarantie) alle bedragen ten aanzien van de Producten, en alle andere bedragen die betaald moeten worden aan TV in a Card.

6.3 Totdat eigendom van de Producten is overgedragen aan de Klant, zal de Klant (a) de Producten op fiduciaire basis houden aan TV in a Card als borgtochthouder; (b) de Producten opslaan (zonder kosten voor TV in a Card) afgezonderd van alle andere producten van de Klant of derde partijen en zodoende dat zij ten allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van TV in a Card; (c) niet vernietigen, beschadigen of verbergen van alle identificeerbare markeringen of verpakkingen op of rondom de Producten; en (d) de Producten in een bevredigende staat houden en all risk verzekerd houden voor de belangen van TV in a Card voor de volle prijs tegen redelijke bevredigendheid van TV in a Card. Op aanvraag zal de Klant een kopie van de verzekeringspolis leveren aan TV in a Card.

6.4 De Klant is gerechtigd de Producten opnieuw te verkopen voordat eigendom is overgegaan op de Klant enkel onder de volgende Voorwaarden (a) de verkoop zal geschieden in de normale gang van zaken zoals de Klant handel drijft en tegen volledige marktwaarde; en (b) iedere verkoop zal een verkoop zijn van TV in a Card’s eigendom op rekening van de Klant. De Klant zal handelen als opdrachtgever voor TV in a Card bij het maken van een dergelijke verkoop.

6.5 Het recht van eigendom voor de Klant van de Producten zal onmiddellijk worden beëindigd indien (a) de Klant in liquidatie treedt (vrijwillig of verplicht), of een curator en / of manager, administratie of administratie curator is aangesteld voor liquidatie van het bedrijf of een deel daarvan, of (b) de Klant lijdt aan of dit toestaat, hetzij wettelijke of billijke, executieheffing op zijn eigendom of dat dit verkregen is, of niet een van zijn verplichtingen nakomt onder deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen TV in a Card en de Klant, of niet in staat is zijn schulden te betalen of de Klant bezwaart dit te betalen; of (c) de Klant in wat voor manier dan ook de Producten bezwaart.

6.6 TV in a Card is gerechtigd om betaling te vorderen voor de Producten, ongeacht of het eigendom van een van de Producten is overgedragen van TV in a Card naar de Klant.

6.7 De Klant verleent TV in a Card, haar agenten en werknemers een onherroepelijke licentie om op elk moment naar locaties te gaan waar de Producten zijn of waar deze wellicht zijn opgeslagen om ze te inspecteren, of, wanneer het recht van eigendom van de Klant is beëindigd, terug te halen.

6.8 Indien TV in a Card niet in staat is om te bepalen of Producten de goederen zijn waarvan de Klant zijn recht op eigendom is beëindigd, wordt de Klant geacht alle goederen te hebben verkocht van het soort die TV in a Card verkocht heeft aan de Klant in de volgorde waarin ze aan de Klant werden gefactureerd.


7. PRIJS EN BETALING
7.1 Behalve wanneer akkoord gegaan door TV in a Card in schrift, zal de prijs voor de Producten zijn zoals uitgezet door TV in a Card in de Orderbevestiging (Prijs).

7.2 De Prijs voor de Producten zal exclusief BTW zijn en alle kosten en heffingen met betrekking tot verpakking, laden, lossen, vervoer en verzekering, zullen allemaal betaald worden door de Klant wanneer de tijd aanbreekt dat de Producten betaald moeten worden.

7.3 De Klant zal 50% van het gefactureerde bedrag onmiddellijk betalen bij ontvangst van de TV in a Card Orderbevestiging, en de overgebleven 50% betalen wanneer zij akkoord gaat met de proefdruk van het Product. Standaard proefdrukken bestaan uit digitale (PDF) proefdrukken, en indien gewenst, digitale foto’s van een gemonteerd product. Een daadwerkelijk replica monster van het drukwerk en / of gemonteerd Product kan geleverd worden op aanvraag. Echter, extra productie tijd en kosten zullen ontstaan bij Orders van minder dan 500 units. Indien de proefdrukken en/of de replica monsters niet aan de criteria van de Klant voldoen zullen de voorwaarden van artikel 3.4 toegepast worden. Betaling zal worden gedaan naar het bankrekeningnummer voorgedragen in schrift door TV in a Card. Productie en fabricatie van de Order zal niet beginnen totdat de volledige betaling is ontvangen.

7.4 Geen betaling zal beschouwd worden als ontvangen totdat TV in a Card beschikbare middelen heeft ontvangen.

7.5 De Klant zal aan alle betalingen voldoen verschuldigd onder deze Voorwaarden in redelijke termijn, in volledigheid en zonder enige aftrek door middel van verrekening, terugvordering, korting, vermindering of anderszins, tenzij de Klant een gerechtelijk bevel heeft gelijk aan die aftrek welke betaald moet worden door TV in a Card aan de Klant.

7.6 Indien de Klant er niet in slaagt om tijdig de proefdrukken of replica monsters goed te keuren, of nalaat TV in a Card elk bedrag op grond van deze Voorwaarden te betalen, behoudt TV in a Card zich het recht om, naar eigen goeddunken, de bestelling te annuleren en 25% van het bedrag van de Order te behouden, als volledige en goedgekeurde schadevergoeding, of om specifieke prestaties te verwachten van de Klant, onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen die zich hebben voorgedaan sinds de datum van de Order. Verder is TV in a Card gerechtigd om de Levering van alle Orders uit te stellen die nog moeten komen, en om deze te annuleren, voor de periode dat de verschuldigde bedragen aan TV in a Card blijven uitstaan.


8. INHOUDSNORMEN
8.1 Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het inhoudsmateriaal dat de Klant levert aan TV in a Card om opgenomen te worden in het Product.

8.2 Alle inhoud moet accuraat zijn (indien zij feiten bevatten), oprecht zijn (indien het meningen betreft), en in overeenstemming zijn met het toegepast recht in Nederland en in ieder land waar het Product zal worden verspreid. De Klant staat garant en representeert dat hij het de benodigde rechten en bevoegdheid heeft om al de afbeeldingen, muziek, data en materiaal inbegrepen in de inhoud te gebruiken, publiceren en te delen, en zal TV in a Card verdedigen en schadevrij houden tegen alle claims die tegen TV in a Card worden gemaakt in verband met de genoemde garanties en representaties. De Klant gaat er verder mee akkoord dat al het inhoudsmateriaal geleverd voldoet aan de specificaties en frees gidsen (indien aanwezig) en dat, tenzij anders is overeengekomen, het ontwerp het volgende zal bevatten, het CE teken en de RoHS tekst met het TV in a Card logo (met eventuele unieke QR zoals van toepassing en verstrekt voorafgaand het drukken).

8.3 TV in a Card behoudt het recht om materiaal te weigeren dat laster brengt tot een persoon; materiaal bevat dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is; promotie van seksueel expliciet materiaal is; aanzet tot geweld; discriminatie aanzet gebaseerd op ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap of leeftijd; inbreuk maakt op auteursrecht, databankrecht of handelsrecht van een persoon; misleidend zijn; in strijd zijn met wettelijke verplichting tot een derde partij, zoals in een contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen; aanzet tot illegale activiteit; intimiderend, privacyschendend; gebruikt worden voor impersonificatie van een persoon, of voor misrepresentatie van de identiteit van de Klant of valse verwantschap met een persoon; de indruk geven dat zij afkomstig zijn van TV in a Card wanneer zij dit niet zijn; of het voorstaan, promoten of bijstaan van een onrechtmatige daad, zoals (enkel bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrecht of computer misbruik.

8.4 Tenzij schriftelijk aangegeven door de Klant is TV in a Card toegelaten en vrij om het ontwerp en videomateriaal van het Product van de Klant te gebruiken, zo ook de identiteit en het logo van de Klant, in de algemene marketing van de producten van TV in a Card. Dit toegestane gebruik omvat de websites, gedrukte en gerichte video brochures van TV in a Card. TV in a Card zal referenties naar de Klant verwijderen van de website op verzoek van de Klant.


9. KWALITEIT EN TERUGGAAF
9.1 TV in a Card is niet de fabrikant van de Producten, maar draagt de Klant toch garantie of waarborg over van TV in a Card.

9.2 TV in a Card garandeert dat (behoudens overige bepalingen van deze Voorwaarden) bij aflevering, en voor een periode van 90 kalenderdagen vanaf leveringsdatum, dat de Producten vrij van gebreken zijn, met een fout tolerantie van 2%. TV in a Card zal 2% overschot aan units toevoegen aan de Order, als een verrekening van de genoemde 2% fout tolerantie. Tijdens interne kwaliteitsborging tests is TV in a Card het recht behouden om defecte units te verwijderen van de Order, voor levering aan de Klant, en zal de Klant van deze defecte units op de hoogte brengen. Alleen units die de 2% fout tolerantie overschrijden komen in aanmerking voor vervangingsgarantie zoals hierin opgesteld.

9.3 TV in a Card is niet aansprakelijk voor een schending van een van de garanties omvat in artikel 9.2 behalve wanneer (a) de Klant binnen vijf (5) dagen schriftelijk notitie maakt van het defect aan TV in a Card, en, enkel als het defect resultaat is van vervoersschade, nadat hij het defect heeft opgemerkt of verwacht wordt de schade / defect op te merken; en (b) TV in a Card is een redelijke mogelijkheid gegeven om na ontvangen van de notitie of examinatie van zulke Producten en de Klant zal (wanneer gevraagd) deze Producten te retourneren naar TV in a Card’s werklocatie. Retourkosten en examinatiekosten zijn voor rekening van het Bedrijf.

9.4 TV in a Card is niet aansprakelijk voor een schending van garantie in clausule 9.2 indien (a) de Klant gebruikt maakt van zulke (defecte) Producten nadat een schriftelijke notitie hiervan is gemaakt; of (b) wanneer het defect ontstaat omdat de Klant de verbale of geschreven instructies voor opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de Producten niet heeft opgevolgd of (wanneer deze instructies ontbreken) rationeel heeft gehandeld; of (c) de Klant deze (defecte) Producten modificeert of repareert zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TV in a Card.

9.5 Behoudens artikel 9.3 en artikel 9.4, indien een van de Producten niet in overeenstemming zijn met een van de garanties omvat in artikel 9.2, zal TV in a Card naar eigen keuze, deze (defecte) Producten repareren of vervangen (of het defecte onderdeel) of de Prijs terugbetalen naar pro rata percentage op voorwaarde dat, indien TV in a Card daarom verzoekt, de Klant, op kosten van het Bedrijf, de Producten zal retourneren of het onderdeel van het Product dat defect is naar TV in a Card.

9.6 Indien TV in a Card voldoet met artikel 9.5 zal het geen verdere aansprakelijkheid hebben voor een schending van een van de garanties omvat in artikel 9.2 met betrekking tot dergelijke producten.

9.7 Alle vervangen Producten zullen eigendom zijn van TV in a Card en alle gerepareerde of vervangen Producten zullen gegarandeerd zijn van deze Voorwaarden voor het niet verstreken gedeelte van de periode van drie (3) maanden.


10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
10.1 Met inachtneming van artikel 4, artikel 5 en artikel 9 zijn de volgende bepalingen uitgezet voor de totale financiële aansprakelijkheid van TV in a Card (met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers) aan de Klant met betrekking tot (a) schending van deze Voorwaarden; (b) elk gebruik gemaakt of wederverkoop door de Klant van een van de Producten, of van een product inbegrepen een van de Producten; en (c) een toezegging, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten inclusief nalatigheid voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden.

10.2 Alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen geïmpliceerd door de wet of het gemeen recht zijn, voor zover toegestaan door de Nederlandse wet, uitgesloten van deze Voorwaarden.

10.3 Niets in deze artikelen sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van TV in a Card (a) voor de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van TV in a Card; of (b) voor alle aangelegenheden die het illegaal voor TV in a Card maken om de nalatigheid van TV in a Card uitsluiten; of (c) voor fraudering of frauduleuze misrepresentatie.

10.4 Met inachtneming van artikel 10.2 en artikel 10.3 (a) heeft TV in a Card totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), misrepresentatie, restitutie of anderszins, in verband met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze Voorwaarden zal gelimiteerd worden tot een bedrag gelijk aan de betaalde prijs voor de Order; en (b) TV in a Card zal niet aansprakelijk zijn voor winstderving van de Klant, verlies van zaken, uitputting van Goodwil en in ieder geval of het directe, indirecte of gevolgschade, of eventuele vorderingen van gevolgschade (hoe dan ook veroorzaak) voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden.


11. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle patenten, uitvindersrechten, gebruiksmodellen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, servicemerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op trade dress of get-up, rechten op goodwill of aan te klagen wegens misbruik, oneerlijke concurrentie rechten, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankenrecht, topografie rechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijk informatie (waaronder knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval al dan niet geregistreerd en inclusief alle aanvragen voor en vernieuwingen of uitbreidingen van deze rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van beschermen in een deel van de wereld (Intellectual Property Rights) en alle andere rechten op de producten worden eigendom van TV in a Card of haar licentiegevers, en berusten bij TV in a Card of zijn licentiehouders. TV in a Card licenseert alle dergelijke rechten aan de Klant op een non-exclusieve wereldwijde basis om een dergelijke mate die noodzakelijk zijn om voor de Klant redelijk gebruik van de Producten te maken. TV in a Card en haar licentiegevers geven geen vertegenwoordiging, garantie, verzekering of garantie met betrekking tot de schending van intellectuele eigendomsrechten, recht op privacy, of enige andere rechten van derden met veroorzaakt door de Producten.


12. VERTROUWELIJKHEID
12.1 Elke partij verbindt zich ertoe op geen enkele tijd gedurende deze Voorwaarden en vijf (5) jaar na beëindiging vertrouwelijke informatie openbaar te maken die aan haar is toevertrouwd door de andere partij met betrekking tot de zaken, of zaken van de partij, of van een lid van de groep, met inbegrip informatie over transacties van een partij, processen, plannen, productinformatie, knowhow, ontwerpen, handelsgeheimen, software, marktkansen en klanten (vertrouwelijke informatie), behalve zoals toegestaan in artikel 12.2.

12.2 Elke partij mag vertrouwelijke informatie van de andere partij uitgeven. Aan (a) haar werknemers, ambtenaren, agenten, adviseurs of onderaannemers (vertegenwoordigers) die behoefte hebben aan dergelijke informatie ten behoeve van de uitvoering van de partij onder deze Voorwaarden, op voorwaarde dat de openbarende partij alle redelijke stappen onderneemt om de vertrouwelijkheid bepalingen opgenomen in artikel 12 te volgen, als zijnde dat zij een partij waren subjectief onder deze Voorwaarden. De openbarende partij zal aansprakelijk gesteld worden voor de naleving van haar vertegenwoordigers met vastgestelde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid zoals uitgezet in dit artikel; en (b) zoals vereist mag zijn door de wet, gerechtelijke vereffening of een overheids- of regelgevende instantie.

12.3 Iedere partij behoudt zich het recht in zijn Vertrouwelijke Informatie. Geen rechten of verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijke informatie van de partij anders dan die uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden zijn gegund voor de andere partij of geïmpliceerd door deze Voorwaarden. In het bijzonder, wordt geen vergunning verleend, direct of indirect, onder enig octrooi, uitvinding, ontdekking, auteursrecht of ander intellectueel recht, gemaakt, verkregen of licenseerbaar bij beide partijen, nu of in de toekomst.


13. OVERDRACHT
TV in a Card kan deze Voorwaarden of een deel ervan aan een persoon of onderneming toewijzen. De Klant is niet gerechtigd deze Voorwaarden of enig deel daarvan over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TV in a Card.


14. OVERMACHT
TV in a Card behoudt zich het recht om de datum van levering uit te stelling of deze aan de Voorwaarden te onttrekken of verlagen van het volume van Producten besteld door de Klant (zonder aansprakelijkheid voor de Klant) indien deze is verhinderd of vertraagd door het bedrijf te wijten aan omstandigheden buiten de redelijke controle van TV in a Card, inclusief, en maar niet gelimiteerd tot, overmacht, overheidsmaatregelen, oorlog of nationale noodsituaties, daden van terrorisme, protesten, rellen, burgerlijke onrust, brand, explosie, overstroming, epidemie, lock-outs, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot werknemers van beide partijen), of beperkingen of vertragingen die dragers of onvermogen of de vertraging in de bevoorrading van voldoende of geschikte materialen, met dien verstande dat, indien het evenement in kwestie blijft voor een ononderbroken periode van meer dan negentig (90) kalenderdagen, zal de Klant het recht ontvangen om schriftelijk TV in a Card te berichten deze Voorwaarden te ontbinden.


15. COMMUNICATIE
15.1 Alle communicatie tussen de partijen over deze Voorwaarden geschiedt schriftelijk en geleverd met de hand of door pre-paid first class post verzonden of per e-mail verzonden naar dergelijk adres zoals meegedeeld door de partijen aan elkaar.

15.2 Communicatie zal als ontvangen beschouwd worden als (a) deze verzonden is door pre-paid first class post, twee dagen (uitgezonderd zaterdagen, zondagen en bank en publieke feestdagen na de dag van posting (exclusief de dag van de posting); of (b) deze geleverd met de hand, op de dag van verzending; of (c) deze gestuurd is met of op een werkdag voor 16:00PM Nederlandse tijd GMT +1, op het tijdstip van verzending en anderszins de volgende werkdag; of (d) deze gezonden is met email, op de dag van ontvangst.


16. ALGEMEEN
16.1 Elk recht of remedie van deze partijen onder deze Voorwaarden is onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de partijen onder deze Voorwaarden of niet.

16.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden gevonden wordt door een rechter, rechtbank of bestuursorgaan van een bevoegde rechter en acht als geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, onuitvoerbaar of onredelijk stelt zij om de omvang van een dergelijke illegaliteit, ongeldigheid, nietigheid, vernietigbaarheid, onuitvoerbaarheid of onredelijkheid, zal deze bepaling scheidbaar geacht worden van de overige bepalingen van de Voorwaarden en de rest van deze bepaling en de overige Voorwaarden blijven volledig van kracht.

16.3 Het niet kunnen opleggen of vertraagd opleggen van een van de bepalingen van deze Voorwaarden op een van de partijen zal niet worden opgevat als een afstand van haar rechten en plichten onder deze Voorwaarden.

16.4 De partijen onder deze Voorwaarden hebben niet de bedoeling dat deze Voorwaarden uitvoerbaar zijn door een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden.

16.5 De Voorwaarden en de documenten waar deze Voorwaarden naar verwijzen vormen de gehele overeenkomst en het begrip van de partijen en vervangen iedere eerder gemaakte afspraak of overeenkomst tussen hen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

16.6 Elke partij erkent dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden, zich niet beroept op een verklaring, representatie, verzekering of garantie (gemaakt door nalatigheid of onwetendheid) anders dan deze uitdrukkelijk uitgezet in deze Voorwaarden of de documenten waar deze Voorwaarden naar verwijzen.

16.7 Elke partij gaat ermee akkoord dat alle aansprakelijkheid voor en remedies van elke representatie uitgezonderd zijn behalve als deze uitdrukkelijk aangedragen zijn in deze Voorwaarden.

16.8 Elke variatie van deze Voorwaarden geschiedt schriftelijk en is ondertekend door een van de partijen of een vertegenwoordiger hiervan.

16.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de totstandkoming, het bestaan, de bouw, de prestaties, de geldigheid en alle aspecten van deze Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van het Nederlands rechtssysteem.