modern interior design

Creating Style

Privacy Statement TV in a Card Nederland B.V.


TV in a Card Nederland B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@tvinacard.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie u bent. Zoals uw naam, (email)-adres, telefoonnummer of leeftijd. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Wie is TV in a Card Nederland B.V.?
TV in a Card Nederland B.V. kantoorhoudende te (2652BR) Berkel en Rodenrijs aan Havenstraat 55. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60616261.

TV in a Card Nederland B.V. is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door TV in a Card Nederland B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

TV in a Card Nederland B.V. maakt en verkoopt brochures met daarin geïntegreerde videoschermen.

Persoonsgegevens die TV in a Card Nederland B.V. verwerkt
TV in a Card Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Hoe we mensen hebben leren kennen
• Organisatie en website organisatie
• Functie

Hoe gebruikt TV in a Card Nederland B.V. uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor TV in a Card Nederland B.V. persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens TV in a Card Nederland B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door TV in a Card Nederland B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (naam, bank, IBAN, BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, Telefoonnummer, ingestuurde CV of andere door de sollicitant aangeleverde informatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres, Organisatiegegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek en Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Naam, Leeftijd, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

TV in a Card Nederland B.V. gebruikt de persoonsgegevens voornamelijk om het produceren en verspreiden van de producten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners en andere belanghebbenden zou TV in a Card Nederland B.V. haar werk niet kunnen doen. We gebruiken de gegevens om contact te onderhouden en voor zaken die te maken hebben met distributie en administratie.

Daarnaast gebruikt TV in a Card Nederland B.V. de persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
TV in a Card Nederland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand verbonden aan TV in a Card Nederland B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang TV in a Card Nederland B.V. persoonsgegevens bewaart
TV in a Card Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TV in a Card Nederland B.V. hanteert dit bewaartermijn tot u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TV in a Card Nederland B.V. deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen en overeengekomen afspraken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TV in a Card Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat TV in a Card Nederland B.V. verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij TV in a Card Nederland B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen bij TV in a Card Nederland B.V. via info@tvinacard.nl.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij TV in a Card Nederland B.V. via info@tvinacard.nl. U kunt verzoeken dat TV in a Card Nederland B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om TV in a Card Nederland B.V. te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van TV in a Card Nederland B.V. of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van TV in a Card Nederland B.V. te verkrijgen. TV in a Card Nederland B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat TV in a Card Nederland B.V. daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door TV in a Card Nederland B.V.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tvinacard.nl. TV in a Card Nederland B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat TV in a Card Nederland B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien TV in a Card Nederland B.V. uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met uw klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop TV in a Card Nederland B.V. uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tvinacard.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop TV in a Card Nederland B.V. uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@tvinacard.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederlands is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die TV in a Card Nederland B.V. gebruikt
TV in a Card Nederland B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TV in a Card Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tvinacard.nl.